Indieningstrategie en vergunningenplan - meer info

Meer informatie over de indieningstrategie en het vergunningenplan
Omdat elk project zo zijn eigen uitgangspunten en project specifieke kaders heeft staat elk project op zich zelf. Door in een vroeg stadium deze uitgangspunten en kaders te onderkennen kan een meer gerichte keuze worden gemaakt in de te volgen procedure(s). Elke procedure die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) biedt, kent namelijk een eigen tijdpad en eigen voor- en nadelen. De kunst is om de procedure te kiezen die het beste aansluit bij de randvoorwaarden die de initiatiefnemer stelt.

Geldt er bijvoorbeeld een deadline voor de start van (een deel) van het project? Vindt de initiatiefnemer het belangrijk om eerst juridisch risicovolle onderdelen aan te vragen, om kosten te besparen c.q. zekerheid te verkrijgen? Op verzoek van de opdrachtgever wordt daarom een vergunningenplan opgesteld. Een vergunningenplan geeft inzicht in soorten toestemmingen en welke procedure(termijnen) hiervoor gelden. Op basis hiervan kan vervolgens een indieningstrategie worden bepaald.

Kortom: De Wabo biedt verschillende mogelijkheden als het gaat om verschillende soorten aanvragen. Elk met eigen voor- en nadelen. Hierdoor heeft de aanvrager keuze! Onder de Wabo kan een aanvrager zowel alle toestemmingen ineens vragen, als bewust kiezen voor meerdere losse aanvragen. Simpelweg omdat deze beter aansluiten bij een betreffend project.

De inhoud
Met het vergunningenplan worden de stappen die de aanvrager moet zetten om te komen tot een aanvraag in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt een indieningstrategie bepaalt. De volgende stappen maken onderdeel uit van het vergunningenplan:

 • Stap 1: Analyseren van het initiatief
  In deze stap wordt het initiatief inzichtelijk gemaakt; de uitgangspunten en mogelijke blokkades worden in beeld gebracht.
 • Stap 2: Wat is het project en uit welke activiteiten bestaat het project
  In deze stap wordt het project omschreven en wordt bepaalt uit welke activiteiten het project bestaat.
 • Stap 3: Activiteitskenmerken
  In deze stap wordt aangegeven wat de kenmerken zijn die horen bij een toestemming. Bijvoorbeeld, een kapvergunning kan het gehele jaar worden verleend, maar je kunt niet het hele jaar door kappen. De toestemming beperkt het gebruik daarvan.
 • Stap 4: Welke toestemmingen heb ik voor het project nodig
  In deze fase wordt aangegeven hoe je activiteiten vertaald naar toestemmingen. Bijvoorbeeld voor welke onderdelen voor het bouwen van een huis is een vergunning nodig en wat is vergunningsvrij. Welke milieuonderdelen zijn meldingplichtig en wat vergunningsplichtig, etc.
 • Stap 5: Wie zijn mijn actoren
  In een project heb je te maken met verschillende actoren. Actoren als het bevoegd gezag, maar ook omwonenden en in een later stadium aannemers. Door vroegtijdig inzichtelijk te hebben welke actoren betrokken zijn, kan bepaald worden op welke wijze ze betrokken moeten worden.
 • Stap 6: Aanvraagvormen
  De Wabo biedt verschillende mogelijkheden van indiening. Iedere mogelijkheid heeft zijn voor- en nadelen. In deze stap wordt toegelicht welke indieningsvormen mogelijk zijn en wat de voor en nadelen daarvan zijn.
 • Stap 7: Welke procedures doorlopen de toestemmingen
  Aan de hand van het overzicht van de benodigde toestemmingen kan worden bepaald of de reguliere dan wel de uitgebreide voorbereidingsprocedure dient te worden gevolgd. Ook de rechtbeschermingsprocedure wordt in deze stap behandeld.
 • Stap 8: Wat heb ik voor de toestemmingen nodig (indieningsvereisten)
  Aan de hand van het overzicht van de toestemming kan worden bepaald wat de indieningsvereisten zijn. In deze fase wordt omschreven waar je dat kan opzoeken en waar je op moet letten. Maar ook wie de stukken kan aanleveren en op welk moment.

Graag delen wij onze kennis en ervaringen binnen en buiten ons vakgebied. Dit doen wij zowel met onze eigen klant als met de andere bouwpartners. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.